Home

Ontwikkel je focus, grip en taalkracht!

Met minder meer bereiken.

In een wereld vol verandering.

Omgaan met deze dynamiek is een behoorlijke uitdaging. 

Mijn bijdrage is om met jou hierin een balans te ontdekken waar jij verder mee kunt!

Kompas

Voor ondernemende mensen die in een geconcentreerd leermoment

zich willen voeden

met een stevige dosis themagericht werken.


Relevante belevingen, praktische inzichten, concrete oplossende inzichten en de moed om daadkrachtige beslissingen te nemen.

Ontdek hoe focus, grip en taalkrachtige vragen jou ondernemend maken!


Gun jezelf -of je team- een waanzinnig boeiende ervaring. Werk aan jouw concrete vraag door buiten de gebaande paden te gaan. Ervaar de kracht van focus en leer het gebruik van het vragenkompas. Benut het systemisch werken en de toepasbaarheid van het lineaire. 


Je gaat naar huis met een geschenk;

een kompas die jouw dagelijks zal stimuleren om het geleerde verder in praktijk te brengen.


Investering:

* individuele inschrijving € 350,- per dagdeel

* team inschrijving op aanvraag

* samenwerking en inspirator Fransis Gastmans

Connectie door reflectie

Voor individuele en teams vraagstukken

Focus op samenwerken vanuit eigen kracht

inzet van paarden als spiegel van jouw handelen


 

Persoonlijke thema's om aan te pakken. Met minder, meer bereiken. Ontdek persoonlijke voorkeuren. Laat je uitdagen op andere stijlen door gebruik van Insights Discovery#

Ervaar wat connectie door reflectie jou biedt.  


Resultaat :een concreet handvat in je dialoog, gericht op je dagelijkse werk. Je hebt zicht op meer effect in jouw rol, je persoonlijke inbreng en daadkracht, jouw inzet en bijdrage aan het team en de organisatie.

 

Investering: 

* individuele inschrijving € 200,- per sessie (120 min)

* team inschrijving op aanvraag

* frequente samenwerking met TORNAK (veerkracht).


Video Yupou Tube:

https://youtu.be/Sa-omVe2dfw


Vraag of verzoek

Vul het rechter formulier in

Ik reageer binnen 2 werkdagen!

Heb je een vraag? Ik kan niet wachten om van je te horen...


Gaat het over de inhoud? dan geef ik toelichting.

Wil je iets anders dan hier beschreven? Dan kan altijd!

We gaan samen in gesprek. Daag me uit om jou iets te bieden wat past bij jouw vraag, gedachte of anderzins.


Anita Meun


 
 
 
 
 

Algemene Voorwaarden

AMeun Mediation Coaching Training(MCT)/NatuurlijkLeider.nl     KvK 30.199.644

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen en of organisaties die een dienst afnemen van AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl;
 • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en AMeun MCT/ NatuurlijkLeider.nl betreffende een overeengekomen dienstverlening als individuele begeleiding, dagbesteding, coördinatie, advies, coaching, een training, workshop, lezing of andere dienst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl en opdrachtgever waarop AMeun MCT/ NatuurlijkLeider.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 • Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

 • De door AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW. Sommige diensten zijn btw-vrijgesteld. Dit wordt in de offerte aangegeven.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 • AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst tussen AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
 • Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 • Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomsten van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

 

Artikel 7. Opzegging

 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen;
 • Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl haar verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8. Gebreken, klachtentermijn

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl;
 • Indien een klacht gegrond is, zal AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden;
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 9. Honorarium

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst afhankelijk van de aard van de opdrachtverlening een vast honorarium overeenkomen voor de duur van een project, dan wel een uurtarief hanteren.
 • Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 • Indien AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. AMeun MCT/ NatuurlijkLeider.nl mag prijsstijgingen doorberekenen, indien AMeun MCT/ NatuurlijkLeider.nl kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

 

Artikel 10. Betaling

 • Betaling vindt slechts plaats na facturering van AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl aan opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gemaakte afspraken.
 • Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering toegestuurd. Voldoet de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor de rekening van de cliënt.
 • Bij een betalingsachterstand is AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • De aansprakelijkheid van AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl  is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AMeun MCT/ NatuurlijkLeider.nl.
 • AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 12. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c. q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 • Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.
 • Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig lid 1. is de rechter in de woonplaats van AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AMeun MCT/NatuurlijkLeider.nl het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.